Bussersättningar pga banarbete

Jobb på spåret. Med jämna mellanrum påverkar Trafikverkets banarbeten tågtrafiken i området.

sj.se/trafikinfo eller i SJ:s app finns information om planerade arbeten samlad.

Här är de arbeten som är inplanerade den närmaste tiden och som påverkar Tåg i Bergslagens trafik:

Säter–Avesta Krylbo
Period: 2 september–6 oktober (nattetid).
Påverkan: Tågen kommer gå en annan väg eller ersätts med buss.

Avesta Krylbo–Uppsala
Period: 22 september–4 oktober (nattetid).
Påverkan: Tågen ersätts med buss.

Avesta Krylbo
Påverkan: Tågen ersätts med buss.
Period: 17–21 september (nattetid), 24–28 september (nattetid), 1–5 oktober (nattetid) och 8–12 oktober (nattetid).

Hofors–Borlänge
Period: 8–11 oktober (nattetid).
Påverkan: Tågen ställs in.

Avesta Krylbo–Sala
Period: 11–13 oktober, 9–11 oktober (nattetid), 16–18 oktober (nattetid) och 22 oktober (nattetid).
Påverkan: Tågen ersätts med buss.

Avesta Krylbo–Storvik
Period: 14–18 oktober.
Påverkan: Tågen ersätts med buss.

Avesta Krylbo–Frövi
Period: 21–25 oktober (dagtid)
Påverkan: Tågen ersätts med buss.

Fagersta/Ängelsberg–Smedjebacken
Period: 20 oktober (nattetid)
Påverkan: Tågen ersätts med buss.

Ställdalen–Frövi
Period: 30 nov–1 dec.
Påverkan: Tågen ersätts med buss.


Tätare trafik mellan Ludvika och Borlänge

Extra tåg i rusningstrafik. Sedan mitten av augusti går det ett tåg extra från Ludvika som anländer till Borlänge 7:30 på morgonen. Omvänt finns en extra tågtur tillbaka i rusningstrafiken på eftermiddagen.

Den nya avgången är en del av en större trafikomläggning som gjorts på sträckan, efter att en utredning sett över trafiken med tåg, buss och skolskjuts Borlänge-Ludvika-Smedjebacken. Tanken med omläggningen är att tåget ska vara stommen i kollektivtrafiknätet, och buss- och tågtrafik inte ska köra parallellt, utan komplettera varandra.

Eje Larsson, trafikutredare på Region Dalarna.

Därför har Dalatrafik lagt om busstrafiken i Ludvika och Smedjebacken, och linjenätet har anpassats tågens tider framför allt i Ludvika. Skolstarten för gymnasium och grundskola i Ludvika har delats upp i olika tider för att underlätta för skolelever att åka tåg till skolan.

– Vi har tittat på erfarenheter från Upptåget, som visar att de som åkt tåg som skolelever fortsätter att åka tåg som vuxna. Det här är ett långsiktigt projekt, säger Eje Larsson, trafikutredare på Region Dalarna.

Sträckan Smedjebacken-Ludvika-Borlänge är ett pilotprojekt, och motsvarande utredning av övriga trafikstråk i Dalarna pågår.


Åk med bussbiljett på tåg i Dalarna

Biljettnytt. Från och med 19 augusti gäller Dalatrafiks enkelbiljetter och mobilbiljetter ombord på Tåg i Bergslagens tåg på sträckorna:
Grängesberg – Ludvika – Borlänge – Falun
Vad – Smedjebacken – Ludvika – (Borlänge/Falun).

Tänk på att när du reser med Dalatrafiks kort eller enkelbiljett ombord på tåget så är det Dalatrafiks åldersregler som gäller. Och det går inte att köpa Dalatrafiks biljetter ombord på tågen, utan köper du en enkelbiljett ombord på tåget så är det Tåg i Bergslagens taxa som gäller, och den biljetten kan inte användas på Dalatrafiks bussar.

Dalatrafiks periodkort gäller precis som tidigare ombord på TiB-tågen i Dalarna.


Sjukresa på tåget i Dalarna

Resa på kallelse. Är du kallad till ett besök på sjukhus, vårdcentral eller tandläkare i Dalarna? Från och med den 19 augusti är det möjligt att resa på kallelsen på TiB-tågen i Dalarna. Mot uppvisande av giltig kallelse kan du resa till ditt planerade vårdbesök kostnadsfritt. På hemvägen ska du visa upp ditt vårdkvitto.

För mer information:
Trafikadministration/sjukresor 0243–318 105 (helgfri måndag-fredag 10.00-12.00).
Information om sjukresor finns även på Vårdguiden i Dalarna eller Dalatrafik


Bergslagspendeln behöver bättre tågtrafik

Bra och bekväm pendling är viktig för tillväxten i en region. Därför kräver BIG, Bergslagens intressegrupp, högre standard och tätare trafik på Bergslagspendeln.

En väl fungerande järnväg i Bergslagen är viktigt – av många anledningar. För miljön och klimatet är spårbunden trafik som bekant att föredra framför andra transportslag. För jobben är det en förutsättning: Det krävs bra pendlingsmöjligheter för att attrahera kompetens till företagen i regionen, samtidigt som pendlingen ger alla som bor här tillgång till en större arbetsmarknad.

Bergslagspendeln mellan Ludvika och Västerås är just ett sådant viktigt pendlingsstråk, och att tågtrafiken på den här sträckan fungerar bra är en viktig nyckel till regionens tillväxt.

– Möjligheten till bra och bekväm inpendling är mycket viktig. Vår vision är att man ska kunna kliva på tåget i Västerås och sitta bra och bekvämt, med fungerande wifi och en kopp kaffe, och jobba hela vägen upp till Ludvika, säger Lars Lindblom, vd för Samarkand2015, det regionala utvecklingsbolaget i Ludvika och Smedjebacken.

BIG för bättre tågtrafik
Samarkand2015 är ansvarigt för samordning av arbetet i BIG, Bergslagspendelns intressegrupp. I BIG ingår samtliga kommuner längs Bergslagspendeln, företagen Epiroc, Fagersta Stainless, ABB och Ovako samt regionerna Västmanland och Dalarna. BIG har i flera år arbetat hårt för att få till stånd nödvändiga förbättringar på Bergslagspendeln.

– Vårt mål är att få till så bra och funktionell tågtrafik som möjligt. Tillförlitligheten är viktig! Att man kan lita på att tågen går och kommer fram i tid är en grundfaktor för att resenärer ska välja tåget, och det är ett område där det finns utmaningar idag, säger Lars Lindblom.

”Vi för diskussioner i positiv anda med både TiB och dess ägare. Jag tror att alla inblandade ser behovet av förbättringar. Det går inte att bara sitta och klaga.” 

 

Lars Lindblom, vd för Samarkand2015.

Gemensamma ansträngningar
Förra året skrev BIG tillsammans med Trafikverket och Region Västmanland under en avsiktsförklaring om samfinansiering av ett antal strukturåtgärder längs Bergslagspendeln. Dit hör bland annat det länge eftertraktade mötesspåret mellan Ramnäs och Brattheden, ställverksbyten och trimning av bomanläggningar.

– BIG har en långsiktig strategi, men vi vill att det ska hända saker i närtid också. Allt kan inte ske 2070, utan det måste hända saker i nutid också. Här kan kommunerna påverka en del, som att det är snyggt och prydligt vid stationerna och lätt att ta sig dit, säger Lars Lindblom.

Nu vill BIG skriva en avsiktsförklaring även med Tåg i Bergslagen, den här gången om trafikeringen av Bergslagspendeln. Och eftersom alla kommunalråd sitter med i BIG säger Lars Lindblom att det finns politisk förankring bakom gruppens krav på tätare trafik och bättre standard på tågen.

– Vi för diskussioner i positiv anda med både TiB och dess ägare. Jag tror att alla inblandade ser behovet av förbättringar. Det går inte att bara sitta och klaga, i stället måste vi hjälpas åt att göra något åt trafiksituationen. Ytterst krävs ett politiskt beslut; ägargruppen måste bestämma sig för att satsa på tåg.

Fotnot: Det är regionerna Dalarna, Västmanland, Örebro och Gävleborg som är Tåg i Bergslagens ägare.

 


 

Hugo Oljemark, Vd Tåg I Bergslagen

Hugo Oljemark, Vd Tåg I Bergslagen

Hallå där Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen!

Bergslagens intressegrupp vill att ni ska skriva under en avsiktsförklaring om tätare trafik och högre standard på tågen. Vad krävs för att få till stånd tätare trafik?

– För att vi ska kunna köra fler avgångar så måste först mötesplatsen mellan Ramnäs och Brattheden bli klar. Enligt Trafikverkets planer blir den färdig år 2023, men om regionen prioriterar upp projektet kanske det går att få den klar tidigare. Innan dess blir det inte någon förbättring i turtätheten.

Hur ser det ut med standarden på tågen, kommer den att höjas?

– Jag hoppas det. År 2022 försvinner de x14-tåg som trafikerar Bergslagspendeln idag, och eftersom det är tre års leveranstid på nya tåg behöver TiB:s ägare bestämma i år hur de vill göra med nya tåg. Under våren ska våra ägare presentera en behovsanalys, men om inget beslut sedan fattas så blir resultatet precis tvärtemot vad vi önskar, det kommer att blir färre avgångar i framtiden för att vi inte har några fordon att köra.


Text: Hit&Dit/Lena Bergman 

 

Vd har ordet: Stora problem men en ljusnande framtid


Stora problem men en ­ljusnande framtid? Det första halvåret 2018 innebar stora problem med tåg­trafiken. Först ställde en sträng vinter till problem i form av snö och is i spår och växlar, plus att vi fick problem med att våra fordon behövde mer verkstadstid. Sedan blev det en varm och torr sommar vilket innebar solkurvor på och bränder intill spåren.  Nu ser vi med tillförsikt fram emot höstens mera normala väderförhållanden. Trafiken fungerar bättre just nu, vi har lite problem att det saknas personal, men det är relativt lätt att åtgärda.

Sett till antalet störningstimmar är ökningen stor när vi jämför första halvåret 2018 med motsvarande tid förra året. Nu arbetar vi tillsammans med Trafikverket för att antalet störningstimmar ska minska.

Den sträcka vi haft mest problem med är sträckan mellan Ludvika och Västerås, den så kallade Bergslagspendeln. Där har vi justerat tidtabellen något för att göra den robustare, och under den korta tid som vi kört med den nya tidtabellen (utan infrastrukturfel) så har punktligheten förbättrats avsevärt.

På liknande sätt studerar vi nu vad som kan göras på andra sträckor. Vårt mål är att punktligheten ska förbättras avsevärt under andra halvåret 2018 och att antalet inställda tåg ska minskas.

I höst kommer vi äntligen att kunna erbjuda wifi ombord på våra tåg, och under våren 2019 kommer våra Reginatåg börja halvtidsupprustas, vilket bland annat innebär ny eller betydligt uppfräschad inredning.

Med förhoppning om en bra trafikhöst,
Hugo Oljemark Vd, Tåg i Bergslagen


 

Ny tidtabell på Bergslagspendeln från 13 aug

Tåg i Bergslagen - Bergslagspendeln

Måndag 13 augusti börjar en ny tidtabell att gälla på Bergslagspendeln (Ludvika – Västerås)

Syftet med förändringen är att öka robustheten i tidtabellen och speciellt med tågmötena i Ängelsberg. Därmed ökar robustheten för hela systemet. Det medför att tågen i riktning Ludvika-Ängelsberg går ca 3–4 min tidigare än idag och Ängelsberg–Ludvika ca 2–3min senare än idag. På sträckan Ängelsberg–Västerås kan det också förekomma minut-justeringar men i mindre omfattning. Observera också att ändringarna endast gäller måndag–fredag. Lördag och söndag är tiderna oförändrade.

Se ny tidtabell här >


Trafik leds om till Norrköping på grund av banarbete mellan Motala och Mjölby

Tillfällig linje Hallsberg - Norrköping

Under 9 juli-12 augusti (v28-v32) kommer Trafikverket att genomföra ett banarbete på sträckan mellan Motala och Mjölby. Tågen kommer under banarbete att ledas om och istället trafikera sträckan Hallsberg – Norrköping. I Norrköping ansluter Tåg i Bergslagens tåg mot fjärrtågen. I Norrköping sker byte för resenärer till Östgötapendeln, SJ-regional, SJ-Snabbtåg, SJ-IC tåg eller med Östgötatrafikens bussar. Sträckan Hallsberg – Mjölby kommer ej att ersättas med buss utan hänvisas till Östgötatrafikens utbud.

Se tillfällig tidtabell Hallsberg-Norrköping som PDF.

Berörda tåg nedan. 

Söderut Norrut
8161 8116
8163 8168
8165 8170
8167 8152
8159 8172
8169 8174
8171 18180
8173 18182
8175
8177

 

 

Regeringens plan för infrastrukturen – glädjeämnen för TiB


I början av juni presenterade regeringen den nationella planen för infrastrukturen mellan 2018 och 2029. Den innebär en satsning på totalt 700 miljarder kronor – den största järnvägssatsningen i modern tid. I planen ryms såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur.  

För Tåg i Bergslagens del finns en del matnyttigt i planen.

– Vi kommer till exempel att få glädje av att man bygger ut det som kallas ”samtidig infart” på en del mötesstationer. Det innebär att man kan låta två tåg komma in samtidigt till mötesstationen från varsitt håll, något som sparar två-tre minuter i tågmötet. Det är bra både för att det blir lättare kan ta igen småförseningar, men också för att man i slutändan kan få plats med fler tåg på sträckan, säger Eje Larsson på Tåg i Bergslagen.


”Vi kommer till exempel att få glädje av
att man bygger ut det som kallas ”samtidig infart”
på en del mötesstationer.
Det innebär att man kan låta två tåg komma in
samtidigt till mötesstationen från varsitt håll,
något som sparar två-tre minuter i tågmötet.”

På Dalabanan mellan Uppsala och ­Borlänge pågår redan arbetet med sam­tidig infart, och i och med den nya planen kan det arbetet också starta i bland annat Hedemora och Säter, samt vid de flesta mötesstationerna mellan Sala och Borlänge.

På Bergslags­pendeln ska ett projekt för att fjärrstyra sträckan Fagersta – Ludvika starta. Projektet ska vara klart till tidtabells­skiftet i december 2020 och innebär att man då utöver Smedjebacken även kommer att kunna ha tågmöten i Söderbärke. Eftersom en del plankorsningar ska stängas ­eller få ökat skydd kommer dessutom vissa hastighetshöjningar att kunna göras mellan Fagersta och Ludvika.

– Det kommer att vara välgörande för punktligheten på hela Bergslagspendeln, säger Eje Larsson.

Eje Larsson, Tåg i Bergslagen.

Eje Larsson, trafikplanerare Tåg i Bergslagen.

 

Text: Lena Bergman


 

Ta tåget till IKEA Borlänge – åk gratis hem

Ta tåget till IKEA Borlänge och åk gratis hem

Sedan 2018 är det enklare och bekvämare att handla inredning miljövänligt. Tåg i Bergslagen och IKEA Borlänge samarbetar – och bjuder varuhusets tågåkande kunder på returresan.

Tåg i Bergslagen och IKEA i Borlänge har startat ett samarbete som gör det förmånligare för shoppingsugna att välja tåget när de besöker IKEA-varuhuset. Sedan den 25 juni 2018 får alla som registrerar sitt IKEA Family-kort i kassan när de handlar, och sedan visar kvittot på tåget, åka gratis hem.

– IKEA Borlänge är Sveriges mest centrala IKEA. Att vi ligger precis vid Centralstationen innebär en unik möjlighet att ta tåget hit, och det känns fantastiskt att vi nu kan underlätta för våra kunder att välja tåget när de besöker oss, säger Mick Evertsson, försäljningschef på IKEA Borlänge.

Att ta tåget till IKEA handlar inte bara om ett enkelt sätt att resa. Hållbarhetsfrågor är centrala för IKEA, och samarbetet med Tåg i Bergslagen rimmar väl med ambitionen att ha en positiv inverkan på människor och miljö.

– Det finns ett viktigt hållbarhetsperspektiv i vårt samarbete med Tåg i Bergslagen, och det känns riktigt bra att kunna erbjuda ett miljövänligt alternativ för att ta sig hit, säger Mick Evertsson.

På Tåg i Bergslagen är man glada över ännu en möjlighet att visa att det är både enkelt, bekvämt och okomplicerat att ta tåget.

– Vi är stolta över att kunna genomföra det här samarbetet med IKEA Borlänge. Köpcentrum ligger oftast utanför städer och att åka kollektivt till dem brukar tyvärr vara svårt. Med IKEA alldeles bredvid Centralstationen är Borlänge ett lysande undantag, säger Hugo Oljemark, vd Tåg i Bergslagen.

 


VILLKOR FÖR ERBJUDANDET:

  • Medlemmar i IKEA FAMILY åka tåg gratis hem från IKEA i Borlänge.
  • Erbjudandet gäller för maximalt två vuxna och tre medföljande barn på Tåg i Bergslagens avgångar till och från Borlänge utan byten.
  • På returresan: visa upp den använda tågbiljetten till Borlänge, plus IKEA-kvittot med IKEA Family-nummer.
  • Tur och returresa måste ske samma dag.
  • Erbjudandet gäller ej resa med SJ:s avgångar (dvs SJ-tåg).
  • Erbjudandet gäller endast resande med enkelbiljett från Tåg i Bergslagen (SJ/TiB).
  • Erbjudandet gäller ej i kombination med länskort/länsbiljett.
  • Kvittot gäller för returresa till avreseorten.
  • I det fall man önskar resa vidare köper man biljett från där returresan slutar (dvs avreseorten).