Tåg i Bergslagens Integritetspolicy
Senast uppdaterad 3 januari 2024.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tåg i Bergslagen behandlar personuppgifter på olika sätt och vid olika tillfällen, till exempel när du reser med oss, besöker vår hemsida, ansluter till trådlöst nätverk på våra tåg eller kontaktar oss.

Grundläggande för vår behandling av personuppgifter är att:

 • Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver för de ändamål vi har för att kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Vi skyddar de personuppgifter som vi samlar in;
 • Vi använder personuppgifterna endast för de ändamål de samlas in för;
 • Vi tar bort de personuppgifter vars ändamål för behandling har uppfyllts och som inte längre behövs; och
 • Vi informerar de personer som berörs om vilka personuppgifter vi samlar in, när och hur det görs och i vilket syfte.

Tåg i Bergslagen AB, organisationsnummer 556470–2107, (”Tåg i Bergslagen”) är personuppgiftsansansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inte annat uttryckligen framkommer i denna integritetspolicy.

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person, till exempel namn, e-postadress, personnummer samt köp- och resehistorik.

Personnummer får enligt den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och svensk dataskyddslagstiftning (”tillämplig dataskyddslagstiftning”) bara behandlas när det är motiverat med hänsyn till ändamålen och om det finns en laglig grund för behandlingen.

2. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Tåg i Bergslagen. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär att vi skyddar dina personuppgifter med tekniska och organisatoriska åtgärder, t.ex. sker behandlingen i lokaler med god fysisk säkerhet och i IT-system med god IT-säkerhet.

3. Laglig grund för behandling och hur länge vi sparar dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker med stöd av en laglig grund enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Laglig grund är till exempel att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att tjäna ett för Tåg i Bergslagen berättigat intresse, för att Tåg i Bergslagen ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse eller med ditt stöd av ditt samtycke.

4. När behandlar Tåg i Bergslagen dina personuppgifter?

Nedan kan du läsa mer om olika situationer i vilka vi behandlar dina personuppgifter.

4.1 När du reser med oss

När du reser med oss behandlar vi följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter, t.ex. för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer;
 • Uppgifter om din köp- och resehistorik, t.ex. avresetidpunkt, resmål, biljettyp, inköpskanal, resekortsnummer, bokningsnummer och pris
 • Uppgifter om behov av ledsagning och rullstolsplats under resan
 • Uppgifter som möjliggör anslutning till trådlöst nätverk

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Administrera och hantera din resa;
 • Utföra biljettkontroller ombord på tåget;
 • Hantera ditt behov av ledsagning eller rullstolsplats i anslutning till resa;
 • Sammanställa anonymiserad statistik över köpta biljetter och resor i syfte att utföra, utveckla och förbättra våra tjänster; och
 • För att du ska kunna ansluta till internet genom vårt trådlösa nätverk.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av fullgörande av avtal för administrationen av din resa, intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik, rättslig skyldighet för hantering av ledsagningsbehov och rullstolsplats och samtycke för anslutning till trådlöst nätverk.

Dina uppgifter sparas så länge de är aktuella eller är nödvändiga för det ändamål de samlats in för. Nedan kan du läsa närmare om vår behandling för de enskilda ändamålen.

4.1.1 När du ansluter till trådlösa nätverk på Tåg i Bergslagen

När du ansluter till trådlösa nätverk på Tåg i Bergslagen hanterar vi uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra din anslutning till Internet via trådlöst nätverk så som:

 • MAC-adress
 • Enhet
 • IP-adress
 • Klockslag
 • Använd datavolym
 • Fordonsidentitet
 • Datum

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna ansluta dig till Internet genom trådlöst nätverk, för att löpande kunna förbättra dessa tjänster och för framtagande av statistik.

När du ansluter till trådlöst nätverk ombord på Tåg i Bergslagen är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via det trådlösa nätverket.

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av fullgörande av avtal när vi tillhandahåller trådlöst nätverk ombord på Tåg i Bergslagen och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att förbättra våra tjänster.

Vi sparar uppgifterna i upp till ett år från att du anslutit dig till vårt trådlösa nätverk.

4.1.2 Biljettkontroll

I samband med biljettkontroll behandlar vi följande personuppgifter:

 • Namn
 • Biljettnummer
 • E-postadress och telefonnummer
 • Resenärskategori

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som resenär och upptäcka och förhindra bedrägerier, samt för att kontrollera din biljetts giltighet.

Dina personuppgifter hanteras med stöd av fullgörande av avtal vid biljettkontroll och intresseavvägning för att förhindra bedrägerier.

Dina personuppgifter sparas i upp till 12 månader.

4.1.3 Kamerabevakning på Tåg i Bergslagen

Ombord på Tåg i Bergslagens tåg sker kamerabevakning med fasta fordonskameror som spelar in rörlig bild. I samband med inspelningen behandlas personuppgifter i form av rörliga bilder av dig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa tryggheten ombord på tågen och personuppgifterna behandlas med stöd av intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att säkerställa tryggheten på våra tåg.

Bilderna lagras under 72 timmar. Vid inträffade säkerhetshändelser sparas bilderna så länge som det inträffade ärendet är aktivt.

Läs mer om kamerabevakning ombord på våra tåg här

4.1.4 När du kontaktar oss i kundserviceärenden

När du kontaktar oss via sociala medier, webbformulär, telefonsamtal eller mejl i kundserviceärenden behandlas följande personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende:

 • Namn;
 • Kontaktuppgifter;
 • Adress;
 • E-postadress;
 • Köphistorik;
 • Personnummer; vid ansökan om ersättning vid försening (“EVF”)
 • Personuppgifter du lämnar i anslutning till dina särskilda synpunkter, frågor eller ärenden, t.ex. namn på medresenärer
 • Bokning av och uppgifter om ledsagning eller rullstolsplats under resan; och uppgifter kopplat till ersättningsanspråk, t.ex. kvitton.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende eller våra tjänster, till exempel avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om bokningar och hittegods;
 • Hantera ditt behov av ledsagning eller rullstolsplats i anslutning till resa;
 • Ta fram statistik, utveckla och förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via hemsidan eller sociala medier;
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service, utbilda våra medarbetare och förbättra vårt kundmottagande;
 • Hantera och bedöma ersättningsanspråk, t.ex. när du ansöker om ersättning vid försening (”EVF”).

När dina frågor rör en kommande eller genomförd resa behandlas dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal samt rättslig skyldighet för hantering av ledsagningsbehov och rullstolsplats. Dina personuppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att hantera ditt ärende och för att ta fram statistik, utveckla och förbättra våra tjänster. Personuppgifter rörande ersättningsanspråk behandlas med ditt samtycke.

Vi sparar uppgifter om kundärenden i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i kommunikationen. Om samtal spelas in när du ringer Tåg i Bergslagen kundservice i kvalitets- och utbildningssyfte sparas det i 30 dagar.Vi sparar uppgifter om kundärenden i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i kommunikationen. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i enlighet med bokföringslag (1999:1078), (”Bokföringslagen”) och arkivlag (1990:782) (”Arkivlagen”).

4.1.5. När du besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsidabehandlar vi personuppgifter om användarbeteenden och information om dina besök på våra hemsidor genom cookies.

Läs mer om hur vi hanterar cookies på webbplatsen i vår cookiepolicy.

4.6 Rättsliga anspråk

Personuppgifterna som beskrivs i punkt 4.1 ovan kan komma att behandlas för att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk. Vi stöder oss på fullgörande av avtal som rättslig grund om behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Annars behandlar vi dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för vårt berättigade intresse att skydda oss mot och framställa rättsliga anspråk.

5. Hur får vi personuppgifterna?

Vi får personuppgifterna från:

 • Dig, till exempel när du kommunicerar med oss;
 • Den återförsäljare som din resa är bokad och betald hos
 • Annan aktör som din resa med oss eller ditt eventuella behov av ledsagning är bokad via; eller
 • Trafikoperatör som ordnar ersättningsresa på grund av trafikstörning i din ursprungliga resa.

6. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter delas med följande leverantörer:

 • BIMS AB
 • Region Västmanland – Tåg i Bergslagen Kundservice
 • Samtrafiken i Sverige AB
 • VR Sverige AB

Om det krävs enligt tillämplig lagstiftning kan dina personuppgifter delas med offentliga myndigheter som är personuppgiftsansvariga för sin respektive behandling:

Våra leverantörer behandlar endast personuppgifter för vår räkning enligt våra dokumenterade instruktioner. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå och för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt får leverantörerna underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Tåg i Bergslagen har för avsikt att inte använda några leverantörer utanför EU/EES för behandling av dina personuppgifter, men för det fall det skulle bli aktuellt kommer särskilda skyddsåtgärder enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att vidtas, exempelvis genom att ingå standardavtalsklausuler. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, till exempel andra trafikoperatörer, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftsbehandling.

Tåg i Bergslagen lyder under offentlighetsprincipen. Den principen innebär att vissa handlingar är allmänna handlingar. Dessa handlingar måste Tåg i Bergslagen lämna ut om någon begär ut dessa. Innan allmänna handlingar lämnas ut genomförs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

7. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. För att behandla en begäran kan vi efterfråga kompletterande information för att kunna identifiera dig. Detta för att du bara har rätt att utöva dina rättigheter avseende dig själv. Nedan följer de rättigheter som du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

7.1 Återkalla samtycke

Som registrerad har du rätt att återkalla ett lämnat samtyckte till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter om det finns lagligt stöd för detta.

7.2 Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar och vilka behandlingar vi genomför på dina personuppgifter, samt rätt att begära tillgång till ett så kallat registerutdrag av de personuppgifter vi behandlar.

7.3 Begära radering och begära rättelse

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in. Vi kan exempelvis inte radera sådana uppgifter vi behöver för att uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot kund eller för att skydda oss mot rättsliga anspråk.

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

7.4 Rätt att göra invändningar till behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse. Vid en sådan begäran kommer vi göra en förnyad intresseavvägning för att bedöma om vi får fortsätta att behandla personuppgifterna. Om ditt intresse av att behandlingen upphör väger tyngre än vårt berättigade intresse är vi skyldiga att upphöra med behandlingen. Vi får dock fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vårt berättigade intresse för behandlingen överväger ditt integritetsintresse.

7.5 Begära begränsning av behandling

Du har rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver att lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Om du bestrider att dina personuppgifter är korrekta har du rätt att begära begränsning av behandling. Behandlingen bör begränsas under den tid vi behöver för att kontrollera riktigheten av personuppgifterna.

Om vår behandling inte är förenlig med gällande rätt, men du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av dess användning har du rätt att begära begränsning av behandling.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att begära begränsning av behandling.

7.6 Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, till exempel ditt samtycke.

8. Automatiskt beslutsfattande

Behandlingen av dina personuppgifter kan i vissa fall innefatta ett automatiskt beslutsfattande. Det innebär att de beslut vi fattar sker med hjälp av tekniska medel och utan mänsklig inblandning (t.ex. vid en prövning av EVF). Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande när det är nödvändigt för att vi ska fullgöra avtal med dig. Om du anser att bedömningen är felaktig kan du kontakta oss enligt nedan.

9. Klagomål

Om du har frågor eller funderingar om vår behandling, anser att behandlingen strider mot GDPR eller vill begära att utöva någon av dina ovan angivna rättigheter kan du kontakta oss enligt nedan angivna kontaktuppgifter. Du har också rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

10. Kontaktuppgifter

Tåg i Bergslagen AB
Organisationsnummer: 556470–2107
Bragegallerian 5
784 33 Borlänge 

E-post: info@tagibergslagen.se

11. Dataskyddsansvarig

Tåg i Bergslagen har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) för att säkerställa att Tåg i Bergslagen behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, ta kontakt per epost info@tagibergslagen.se och skriv ”DPO” i ämnesraden.

12. Uppdatering

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy, till exempel om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare. I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad på denna sida.